• #1
  • #2
6,550 6 70%

Lần đầu lái MÁY BAY hạng nặng.